World Food Programme

Midterm Review

Kinomisyon ng World Food Programme – Philippines (WFP) ang Brain Trust: Knowledge and Options for Sustainable Development, Inc. na gumawa ng pagsusuri ng trabaho ng WFP. Ang tawag dito’y Midterm Review(MTR) ng Philippine Country Strategic Plan (CSP). Layunin nitong Midterm Review ang maglikom ng aral mula sa mga programa sa nagdaang tatlong taon. Ito’y para mas maging maayos pa ang takbo ng susunod na CSP.